Hur vi tänker kring möten idag

Covid-19 har gjort att vi behövt tänka om och tänka nytt både privat och på jobbet. När det gäller möten och konferenser har vi anpassat oss och ställt om. Det fysiska mötet har i många fall ersatts av det digitala mötet. En utveckling som i sig inte behöver vara negativ utan istället helt naturlig och ett bra komplement till det fysiska mötet.

Varje möte har sitt unika syfte och mål och oavsett mötesform ställs krav på planering och väl genomtänkta beslut. Det är mycket att tänka på och checka av inför ett möte, konferens eller kongress. Med Covid-19 står vi nu dessutom inför en helt ny utmaning att ta hänsyn och förhålla oss till. Vi hjälper er som vanligt att koordinera alla dessa delar och att hålla kontakten med konferensanläggning, aktivitetsbolag, teknik, underhållning, transporter, etc. Dessutom ser vi över flöden och lösningar för hur vi på bästa möjliga sätt kan skapa trygghet för era deltagare och samtidigt uppfylla de syften och mål som ni har satt upp för ert möte.

På dessa sidor hittar ni mycket matnyttig information och tips för att underlätta ert beslut att faktiskt våga mötas igen. När det blir dags står vi redo att lämna en kostnadsfri offert för ert nästa möte.

Vad säger lagen

Vilka regler gäller för möten och sammankomster?

Vi upplever att det finns en osäkerhet kring om det faktiskt är möjligt att arrangera möten och konferenser och en vanlig missuppfattning är att detta inte är tillåtet om antalet överskrider 50 personer. 

Men vad innebär egentligen Folkhälsomyndighetens rekommendation om allmän sammankomst och begränsningen på max 50 personer? Får vi som företag lov att arrangera möten och konferenser? Också i de fall då antalet överstiger 50 personer? Svaret på denna fråga är kort och gott - JA! 

Allmän sammankomst är tydligt definierad enligt lag och avser till exempel demonstration, allmän föreläsning, teater, konsert, bio etc. Slutna möten och konferenser omfattas inte, vilket innebär att det är tillåtet för ett företag att mötas och konferera. För mer information: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617 

Välj mötesform

Digitalt eller fysiskt möte?

När vi talar om att mötas tänker vi spontant på det fysiska mötet där vi ses ansikte mot ansikte. Känslan av tillhörighet och gemenskap är ett av människans grundläggande behov för välmående och leder ofta till högre grad av lycka, mindre stress, högre motivation och ökad prestation. Det är därför viktigt att fortsätta med det fysiska mötet också i framtiden. Beroende på syfte, mål och yttre omständigheter kan det dock ibland vara mer fördelaktigt att hålla mötet digitalt eller att kombinera det fysiska och digitala mötet. Vi listar fördelar och nackdelar för de olika mötesformerna och när det ena passar bättre än det andra.

Läs mer 

Planera möte

Hur planerar ni ett säkert möte?

Det mycket viktigt att säkerställa att ni möts på ett så säkert sätt som möjligt och att ni som företag kan visa att ni har en genomarbetad strategi för att göra mötet eller konferensen "Covid-19 säkert". Detta skapar en trygghet för deltagarna.
 

Läs mer 

Konferensförslag

Tryggare konferenser

På denna sida samlar vi inspirerande och trygga konferensförslag med utvalda samarbetspartners. Samarbetspartners som har anpassat sig och vidtagit åtgärder och uppfyller de krav vi ställer på våra leverantörer för att skapa en mer trygg och säker mötesmiljö utifrån ett Covid-19 perspektiv.
 

Läs mer 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.